It's Aida4eva

The common life of a homosapiens.

Thursday, May 22, 2014

RPH BM Tahun 5 tema pelancongan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh : 21 Oktober 2011 (Jumaat)
Masa : 8.00-9.00 pagi  (1 jam)
Tahun : 4 Pintar ( 30 murid : 18 lelaki dan 12 perempuan)
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Pelancongan
Tajuk : Melawat ke Kuala Lumpur
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;
1.    Membaca dialog “Melawat ke Kuala Lumpur” dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Bercerita mengenai tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur  dengan menggunakan kata,frasa,ayat sebutan,intonasi yang baik, jelas dan teratur berdasarkan kad imbasan yang diberi.
3.    Membina dan menulis ayat  tunggal dan ayat majmuk berdasarkan pelbagai gambar keluarga yang diberikan oleh guru.
4.     Menjawab 5 soalan kefahaman yang diberikan berdasarkan dialog “Melawat ke Kuala Lumpur” yang diberi.
HASIL PEMBELAJARAN :
FOKUS UTAMA
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
ARAS 1 ( I )
.Membaca lancar  bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul.
FOKUS SAMPINGAN
2.1 Bercerita  dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik , jelas dan teratur.


ARAS 1 ( i )
Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.
ARAS 1 ( i )
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.
PENGISIAN KURIKULUM :
a) Nilai Murni         :   Bersyukur, bekerjasama
c) Sistem Bahasa   :  Sebutan dan intonasi, tatabahasa, kosa kata
d) Kemahiran Bernilai Tambah :   Kemahiran berfikir (menghubung kait, menganalisis, penyelesaian masalah)
                                                  :   Kecerdasan pelbagai ( verbal, linguistik, interpersonal)
                                                  :   Kontekstual
e) Pengetahuan Sedia Ada :         Murid pernah membina ayat dan kesemua mereka tinggal di Kuala Lumpur.

Masa/ langkah
Isi pelajaran
Aktiviti p&p
Catatan

Set induksi
(5minit)


Video “ Pelancongan di Kuala Lumpur”

v  Guru menayangkan  video bertajuk
          ‘Pelancongan di 
           Kuala Lumpur’.

v  Guru meminta murid melihat video
           sambil mengenal
           pasti nama
           tempat
           pelancongan
           yang
           terdapat dalam
           video tersebut.

v  Murid menyatakan nama-nama tempat pelancongan yang   terdapat dalam  video .
v  Guru mengaitkan video dengan topik pengajaran hari ini

BBM :
 Video ‘ Pelancongan di Kuala Lumpur’

KBT:
-Kontekstual
-Kecerdasan
  Pelbagai
-Kemahiran
  berfikir

Langkah 1
(10minit)

Bacaan teks dialog “ Melawat ke Kuala Lumpur”.
(Rujuk Lampiran 1)

v  Murid diberikan teks dialog “Melawat ke Kuala Lumpur”
v  Murid membaca petikan  “Melawat ke Kuala Lumpur” secara senyap.
v  4 orang murid diminta membaca petikan dengan kuat oleh guru
dengan intonasi yang betul dan sesuai serta sebutan yang jelas.
v  Murid lain mendengar dan memberi komen mengenai intonasi dan sebutan murid tersebut.


BBM : Teks dialog “ Melawat ke Kuala Lumpur”.

Nilai murni :
Kerjasama

Borang Pengurusan Grafik – Penilaian Rakan Sebaya


Langkah 2

Bercerita mengenai kad imbasan bergambar tempat-tempat di Kuala Lumpur :
(Sila rujuk lampiran 2)

  

 

 v  Guru memberikan kad imbasan bergambar yang berbeza kepada murid-murid.
v  Murid diarahkan untuk bercerita di dalam kumpulan.
v  Guru memilih wakil kumpulan untuk bercerita di hadapan kelas
v  Guru akan membetulkan kesalahan tatabahasa dalam struktur ayat penceritaan murid.

BBM : Kad imbasan bergambar


KBT : verbal linguistik, interpersonal


Langkah 3

Kad imbasan tempat-tempat di Kuala Lumpur :

 v  Setiap kumpulan mendapat kad imbasan aktiviti keluarga yang berbeza.
v  Murid di minta berbincang untuk membuat 6 ayat iaitu ayat  tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kad imbasan bergambar.
v  Setiap kumpulan perlu menulis ayat mereka di atas kertas kajang.
v  Wakil kumpulan diminta ke hadapan kelas untuk membacakan ayat kumpulan mereka.
v  Kumpulan yang mendapat markah penuh akan berjaya mengerakkan kereta di power point.
v  Selepas itu, mereka akan menjawab soalan pemahaman dalam rangkaian exe

BBM : kad imbasan bergambar, power point , kertas kajang, rangkaian exe.

KBT : verbal linguistik, interpersonal


Penutup

Guru merumuskan pengajaran hari itu.

v  Guru bersoal jawab dengan murid apa yang dipelajari pada hari itu.

v  Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.

Nilai : Hargai warisan negara kita.BORANG PENGURUSAN GRAFIK : PENILAIAN RAKAN SEBAYA
MELAWAT KE KUALA LUMPUR
Nama kumpulan :                                                                                Tarikh :
Arahan : Bulatkan jawapan yang tepat dengan penilaian.


Bil
Nama Pelajar
Nama
Kumpulan
Kriteria Penilaian


Kelancaran  Intonasi yang      Sebutan                                        
 bacaan               betul          yang jelas
1.

1    2   3   4    1    2    3   4   1   2   3   4
2.


   
1    2   3   4    1    2    3   4   1   2   3    4

3.

1    2   3   4    1    2   3    4   1   2   3   4
4.


1    2    3   4   1    2   3   4    1   2   3    4
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...